Proje Hakkında

İnsan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve her geçen gün etkisi artan iklim değişikliğinin sadece yeni hastalıkların ortaya çıkmasına değil aynı zamanda bu yeni hastalıkların yayılmasına da katkı sağladığını gösteren kanıtlar bulunmakta. Aşırı hava olayları ve bunlara eşlik eden sel, kuraklık, sıcaklık dalgalanmaları ve yangınlar gibi afetler iklim değişikliğinin gezegenimiz üzerindeki etkisi arttıkça daha da olağan hale geliyor. Diğer bir ifade ile iklim değişikliği birçok olumsuz etmenin ortaya çıkmasında kolaylaştırıcı, etkilerinin çok daha çabuk yayılmasında hızlandırıcı ve çok yönlü bir kriz motorudur.  

Uluslararası ve ulusal ölçekte yürütülen çalışmalar iklim değişikliği konusunda toplumun bilgi seviyesini arttırılmasına katkı sağlamış olmakla birlikte hala artan sıcaklıkların hastalıkların yayılmasına nasıl etkileri olduğu konusunda bilgi eksikliği devam etmekte. Yürütülecek kapsamlı çalışmalar ile iklim değişikliği ve hastalıklar arasındaki ilişki konusundaki farkındalığın arttırılması gelecek dönemde olası yeni salgınların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Küresel bir salgın olan Covid-19, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu devletlerin ekonomisi üzerinde sert bir etki yaptı. Özellikle başta kadınlar, yaşlılar ve dezavantajlı gruplar Covid-19 kapsamında ortaya çıkan durumdan ciddi şekilde etkilenmiştir. Toplumun katmanları düşünüldüğünde insanların yalnızca bir kısmı, maske ve el dezenfektanı gibi koruyucu ekipmanlara ile hijyen ürünlerine ulaşabildiler.

İşte tam da bu dönemde Türkiye’de bazı teknik ve endüstri meslek liseleri (meslek okulları) güçlerini birleştirdi ve yeni Covid-19 salgını ile mücadelede gerekli malzemeleri üretmeye başladı. Diğer bir ifade ile acil durumlarda bizlerde varız; meslek okulları desteğe hazır dediler.

İklim Araştırmaları Derneği (İAD), artan sıcaklıkların gelecekteki salgınların yayılmasını nasıl etkilediği konusunda yaygın bir bilgi eksikliğiyle mücadele etmek için daha radikal, daha uzun vadeli plan yapma fırsatı gördü ve bu proje için çalışmalara başladı.

“Meslek Liseleri Covid-19 için El-Ele” projesi İAD’nin yürüttüğü çalışmalar neticesinde ve Afet Bilinci Derneği (ABD)’nin destekleri ile oluşturuldu. Yürütülen kapsamlı çalışmalar ve yapılan fon başvurusu neticesinde ululararası ölçekte faaliyet gösteren bir ilaç şirketinin sağladığı fon ve iki derneğin sağladığı eş finansman kapsamında 12 ay sürecek olan proje çalışmaları başladı.

Şu an için Zafer Bölgesi’nde (Afyon, Kütahya, Manisa ve Uşak) pilot olarak başlayan projenin gelecek dönemlerde bütün Türkiye geneline yayılması ve meslek liselerinin acil durumlar karşısındaki desteğe hazır oluşları projenin web sitesi ve logosunun “Meslek Destek” olmasının en temel nedenidir.

Bu uzun yolculukta sizlerle birlikte olmak bizleri mutlu edecek.   

Amacımız

Projenin genel amacı Covid-19 ile mücadelede koruyucu ekipmanlara ve dezenfeksiyon ürünlerine ulaşamayan kesimin salgına karşı dayanıklılığını arttırmak sureti ile daha güçlü topluluklar yaratmaya katkı sağlarken iklim değişikliği ile Covid-19 gibi bulaşıcı hastalıklar arasındaki ilişki konusunda farkındalığı arttırılmasıdır.

Projenin özel amaçları:

 1. Meslek liselerinin salgın ile mücadele için kapasitelerini arttırırken ve sinerji yaratmak
 2. Meslek liselerinin yerel yönetim ile ilişkilerini tesis ederek, yerel sorunların çözümüne katkı sağlamalarını sağlayacak platformları yaratmak

Hedefler

Projemiz dört ana ve ilgili alt hedefleri gerçekleştirmek için oluşturulmuştur.

 1. Türkiye çapında mevcut yaklaşık 4.300 meslek lisesinin, Covid-19’a yönelik üretim kapasitesi ve sahip olduğu donanımın durumuna ilişkin haritalandırma yapmak
 2. Projenin tanıtımı, anket ve eğitim çalışmaları için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile ilişkilerin geliştirilmesi
 3. Seçilen pilot bölgede (Afyonkarahisar) meslek liseleri ile yerel yönetim ilişkilerinin tesisi için iletişim kanalları oluşturulması
 4. Oluşturulacak bir dijital platformlar (web, sosyal medya) aracılığı ile meslek lisesi öğrencilerinin iklim değişikliği ve Covid-19 gibi bulaşıcı hastalıklar arasındaki ilişki konusunda farkındalıklarını arttırmak

SKA’lar ile ilişki

Bildiğiniz gibi sürdürülebilirlik pek çok farklı tanımı bulunmaktadır. Klasik tanım ile sürdürülebilirlik, bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılarken, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamalarını tehlikeye sokmamak iken bir diğer tanımla sürdürülebilirlik bir denge halidir.

Ülkeler, şirketler, kurumlar ve bireyler faaliyetlerini sürdürürken, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları dikkate alarak dengeyi sağlamalıdır. Daha geniş anlamı ile “diğer tüm canlılarla birlikte dünya üzerinde bir varoluş çabasının ortak adı”dır.

Özetle var oluş çabası içinde doğru pozisyon alma uğraşı sürdürülebilirliktir.

Sürdürülebilirliğin, günlük hayattan iş ve üretim süreçlerine kadar pek çok alana sirayet etmesi ile Birleşmiş Milletler Eylül 2015’te Binyıl Kalkınma Hedefleri yerine; çevresel, sosyal ve ekonomik sorunları ele alan evrensel hedeflerden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BM SKA)’nı yürürlüğe koymuştur. SKA’lar yoksulluk, iklim değişikliği ve çatışmalar gibi dünyamızın karşı karşıya olduğu ağır zorlukların bazılarını çözmek için bize ortak bir plan ve gündem sağlamaktadır. 17 maddeden oluşan bu amaçlar gerektiği gibi uygulandığı ve yaygınlaştığı takdirde dünyanın tüm insanlar için daha yaşanabilir bir gezegen olacağı açıktır.

Gerek bireysel, gerek ulusal, gerekse işletme boyutunda bu hedefleri içselleştirmek zaman ve çaba gerektirmektedir. Sadece ana hedeflere bakmak yeterli değildir. Her hedefin altında yer alan ve toplam 17 hedefin 169 alt hedefi anlaşıldığı takdirde, hangi hedefin işletmenin faaliyet alanı ile ilgili olduğu net olarak anlaşılabilir.

1’den 6’ya kadar olan hedefler, insani hedefleri; 7 ile 11. hedefler arasında kalanlar, insan refahına ilişkin hedefleri; 12 ile 15. hedefler arasında kalanlar gezegenimize ait hedefleri göstermektedir. 16. hedef barış hedefidir. 17. hedef ise iş birliği hedefi. Hedeflere varmak için kamu, özel sektör, akademi, üretici tüketici STK’lar, uluslararası kuruluşlar, tüm örgütler iş birliği yapmak zorundadırlar.

“Meslek Destek” hayata geçirilirken sürdürülebilirlik konusunda 2030’a kadar bize yol gösteri olan SKA’lar dikkate alınmış ve Projemiz hedefler ile hizalanmıştır. İşte bu nedenle proje logosunda doğrudan katkı sağlanan hedefler yer almıştır.

Proje Ortakları

İklim Araştırmaları Derneği (İAD)

2016 yılı sonunda Ankara’da kurulan İAD, iklim değişikliğine dair temel sorunların yanı sıra, bu küresel meselenin toplum, ekonomi ve çevre üzerindeki etkileri üzerine çalışmalar yürütmektedir.

İAD’nin temel amacı; iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği, afet ve risk yönetimi ile ilgili alanlarda farklı disiplinlerde çalışan gerçek ve tüzel kişileri bir çatı altında toplayarak, üyelerini ticari, bilimsel, teknik alanlarda desteklemek; üyelerinin birbiriyle, mesleki kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile ilişkilerini ve işbirliğini daha verimli bir biçimde sürdürmelerini sağlamak; ilgili konularda ulusal ve uluslararası çözümler, kalıcı politikalar üretilmesini sağlamak; düşük karbon ekonomisine geçişte etkin politika ve yöntemler oluşturulmasına destek olmak ve sektörel birikimi ülke çıkarları doğrultusunda kullanmak ve bu amaçla ilgili kurumlara destek vermektir.

İAD üyelerinin temel yetkinlik alanları;

 • iklim değişikliği ile mücadele/uyum,
 • su yönetimi/politikası,
 • afet/risk yönetimi,
 • kentsel planlama,
 • ekonomi ve toplumsal çalışmalardır.

Derneğimiz bu konulardaki deneyimini bağımsız araştırmalar yapmak ve diğer sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, kamu ve özel sektör kişi, kurum ve kuruluşların ilgili çalışmalarına destek olmak amacıyla kullanmayı hedeflemektedir.

https://www.iklim.org.tr/

 

Afet Bilinci Derneği (ABD)

ABD, her türlü afete karşı, hazırlık düzeyinin ve afet bilincinin geliştirilerek afet risklerinin azaltılması, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklar ile ilgili olarak toplumu bilinçlendirmek amacı ile faaliyet göstermektedir. Dernek, analizler, araştırma raporları ve herkes için ulaşılabilir çevrimiçi eğitimler için hazırlıklar ve çalışmalar gerçekleştirmektedir. Afetlerle Kalkınma Platformu da bu sürecin bir parçası olarak derneğin düşünce ve araştırma platformu şeklinde tasarlanmıştır.

ABD’nin kurumsal temelleri, 2007-2013 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren ve farkındalık çalışmaları ile ilgili pek çok başarılı çalışmaya imza atan Akademi Arama&Kurtarma Kulübü’ne dayanmaktadır. Akademi Arama&Kurtarma Kulübü, 2013 yılında okul öncesi eğitim gören çocuklara yönelik afet bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla ‘Geleceğimiz Sadece Salıncakta Sallansın’ isimli bir proje geliştirmiş ve uygulanan 8 haftalık programla doğrudan 120, dolaylı olarak bine yakın çocuğa ulaşmıştır.

ABD’nin en temel amacı hem akademik düzeyde hem de toplumsal düzeyde bir farkındalık sağlamaktır. Vizyonu, afetlerin ve göçlerin az gelişmiş ülkelerde ve bölgelerde sebep olduğu yüksek kırılganlığın özellikle kadınlar, engelliler, göçmenler, azınlıklar, çocuklar, yaşlılar ve gençlerden oluşan kesimlerde azaltılmasına yönelik bir anlayış geliştirilmesine katkı sağlamak ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) esas olmak üzere ilgili resmî kurumların politika tasarımları için girdi sağlamaktır.

Dernek olarak yürüttüğümüz bütün faaliyetlere Afetlerle Kalkınma Platformu üzerinden ulaşılabilmektedir. Afetlerle Kalkınma Platformu, İnsanî kalkınmayı esas alan bir yaklaşım olarak iktisadi ve toplumsal gelişmenin ilk adımı olarak insanî değerleri ve bu değerlerin gelişimini, paylaşılmasını esas alır. Afetlerle Kalkınma Platformu, söyleşiler, günlük yazıları ve herkes için ulaşılabilir araştırma ve analizlerle desteklenen, afetler ve etkileri hakkında bir gündem oluşturmayı hedefleyen bir web platformu olarak tasarlanmıştır.

https://afetlerlekalkinma.org/