Faaliyetler

Proje faaliyetlerimize 1 Haziran 2021 tarihinde başladık. Öncelikli olarak İAD ve ABD temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı sırasında proje dosyası değerlendirilmiş ve proje zaman planı gözden geçirilmiştir.

İAD personeline verilen Proje Yöneticiliği görevi kapsamında İAD ve ABD üyelerinden oluşan “Proje Ekibi” oluşturulmuş ve çalışmalara başlanmıştır.

Proje faaliyetlerinin belirlenen zaman planına uygun şekilde yürütülmesi, projenin amaçlarına ulaşması ve satınalma işlemlerinin kontrolü için İAD’den 3 ABD’den 2 5 üyeden oluşan “Proje Gözden Geçirme ve Değerlendirme Komitesi” oluşturulmuştur. Bahse konu Komitenin her ayın son cuma günü toplanmasına karar verilmiştir.

Masa başı araştırma

Anket çalışması

Haritalama

Paydaş görüşmeleri

Eğitim materyali hazırlığı ve eğitimler

Araştırma

Masa başı araştırma

Yapılan görevlendirme kapsamında “Proje Ekibi” zaman kaybetmeden çalışmalarına başlamıştır. Öncelikli olarak projenin odağında yer alan meslek liseleri konusunda genel araştırmalara başlamıştır.

Ayrıca meslek listelerine yönelik araştırmalar dışında proje kapsamında ihtiyaç duyulan dış kaynak, konu ile ilgili olarak faaliyet gösteren paydaşlar belirlenmiştir.

Bu bilgilerin yanı sıra proje faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve paydaş katılımının arttırılmasına yönelik olarak savunuculuk faaliyetleri incelenmiştir.

Anket

Anket çalışması

Proje kapsamında, pilot bölge olarak belirlenen Zafer Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak) için mesleki ve teknik eğitime ilişkin temel düzeyde bir saha çalışması yürütülmüştür. Bu çalışma kapsamında ilgili şehirlerde eğitim öğretim faaliyeti sürdüren okullara ilişkin bölümler, üretime konu olan ürün ve hizmetler, sınıf düzeylerine göre öğrenci sayıları tespit edilmiştir.

Proje kapsamına konu olan Covid-19 salgını ile ilgili üretim faaliyetlerine ve iklim krizi ile ilişkili olarak dirençlilik artışına konu olabilecek üretim faaliyetlerine ilişkin bir anket çalışması yapılmıştır. Uygulama şehri olan Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren 58 meslek lisesinde görev yapan öğretmenlere yönelik olarak uygulanan anket kapsamında 446 cevap alınmıştır.

Ankete sonuçlarına ilişkin doküman “Bilgi Bankası” sekmesindedir.

Haritalama

Haritalama

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan ve proje pilot bölgesi olan Zafer Bölgesinde bulunan meslek liselerinin konumları, koruyucu ekipman ve hijyen ürünleri üretimi konusunda teknik altyapıları konusunda araştırmalar yapılmıştır.

Bununla birlikte paydaş görüşmelerinde kullanmak üzere veri temin edilmiş ve ileriye dönük yatırım ihtiyaçları araştırılmıştır.

Bu faaliyette ayrıca olası acil durumlarda destek verebilecek meslek lisesi bölümleri için değerlendirilmeler yapılmıştır.

Paydaş

Paydaş görüşmeleri

Masa başı araştırma çalışması kapsamında belirlenen paydaşlar ilgili danışmanlar ile birlikte kapsamlı olarak analiz edilmiş ve “Paydaş Haritası” oluşturulmuştur.

Paydaşlarla yapılacak iletişime yönelik olarak strateji belirlenmiş ve mesajlar listesi oluşturulmuştur.

Başta Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olmak üzere Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Ticaret ve Sanayi Odası ile uygulama şehri olan Afyonkarahisar’da eğitim öğretim faaliyetinde bulunan meslek liseleri idarecileri ziyaret edilmiştir.

Gerçekleştirilen ziyaretler ve çevrimiçi toplantılarda projenin amacı, hedefleri ve proje ortakları konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Kapsamlı bir şekilde yürütülen kurumsal ilişkiler çalışmaları paydaşlar ile etkin bir iletişim kanalı oluşturulmasına katkı sağlamıştır.

Eğitimler

Eğitim materyali hazırlığı ve eğitimler

Projenin ana hedefleri arasında bulunan meslek lisesi öğrencilerinin iklim değişikliği ve Covid-19 gibi bulaşıcı hastalıklar arasındaki ilişki konusunda farkındalıklarının arttırılması amacına yönelik ilgili danışmanlar ile birlikte eğitim materyalleri hazırlanmış ve eğitim içeriği ön teste tabi tutulmuştur. Alınan geri dönüşler kapsamında içerik güncellenmiş ve salgın şartları göz önünde bulundurularak toplam 10 farklı çevrimiçi oturumla 248 adet öğrenciye eğitimler verilmiştir.

Öğrencilerin cinsiyet dağılımı ise 121’i kız geriye kalan 127’si erkek öğrenci şeklindedir. Bununla birlikte eğitime katılan arasında toplam 45 mülteci ve sığınmacı statüsündeki öğrenci bulunmaktadır. Eğitimlere ilişkin tarihler ve katılım durumları “Bilgi Bankası” bölümünde yer almaktadır.

Öğrencilere yapılan eğitimlere ilişkin görüntü ve ses kaydı, eğitime katılan kişilerin reşit olmaması sebebiyle aileleri aracılığıyla onam belgesi gerektirdiği ve KVKK kapsamında yapılmamıştır.

Projenin sürdürülebilirliği ve daha geniş kitlelere ulaşmasını temin etmek amacı ile 27 Mayıs 2021 tarihinde Afyonkarahisar Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde 41 meslek lisesi öğretmeninin katıldığı eğitimci bilgilendirmesi için “Zor Zamanlarda Mesleki ve Teknik Eğitim” gerçekleştirilmiştir. Eğitime ilişkin görseller aşağıda yer almaktadır.

Eğitime katılan öğretmenlere katılım sertifikaları gönderilmiştir.

İletişim

İletişim

İklim Araştırmaları Derneği

Maidan İş ve Yaşam Merkezi 2118. Cadde
No:4 C Blok Ofis:42 Çankaya / Ankara

+90 312 514 63 63

id@iklim.org.tr

Afet Bilinci Derneği

Dumlupınar Mahallesi, Menderes Caddesi
17/8 03200, Afyonkarahisar

+90 535 944 35 34

bilgi@afetbilinci.org